ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

 

В сила от 01.04.2005 г.

Обн. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005 г., изм. доп. ДВ бр. 102/2005 г.

 

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Този закон урежда учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването на политическите партии.

Чл. 2. (1) Политическите партии са доброволни сдружения на български граждани с избирателни права.

(2) Политическите партии съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите чрез избори или по други демократични начини.

(3) Политическите партии използват демократични средства и методи за постигане на политическите си цели.

Чл. 3. Организации, които не са политически партии, не могат да участват в избори.

Чл. 4. Организацията и дейността на политическите партии се осъществяват въз основа на Конституцията, законите и в съответствие с техните устави.

Чл. 5. (1) Политическите партии не могат да използват в своите символи герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.

(2) Символите на политическите партии не могат да накърняват общочовешките ценности и да противоречат на добрите нрави.

Чл. 6. Политическите партии провеждат своите публични прояви, отправят обръщения и съставят документите си на български език.

 

 

 

Глава втора.

УЧРЕДЯВАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

 

Чл. 7. Учредяването и дейността на политическите партии са публични.

Чл. 8. (1) Български гражданин може да участва в учредителното събрание на политическа партия само ако не членува в друга партия.

(2) Български гражданин, който е гражданин и на друга държава, може да участва в учредяването на политическа партия при условията на ал. 1.

Чл. 9. (1) Не могат да членуват в политическа партия наборните и кадровите военнослужещи във Въоръжените сили на Република България, държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица от Министерството на вътрешните работи, следователите, прокурорите, съдиите, както и други лица, за които със специален закон е забранено членство в политическа партия.

(2) При постъпване на служба лицата по ал. 1 подписват декларация, че не членуват в политическа партия.

Чл. 10. (1) Политическа партия се учредява по инициатива на най-малко 50 български граждани с избирателни права, които образуват инициативен комитет.

(2) Инициативният комитет приема учредителна декларация в писмена форма.

(3) В учредителната декларация по ал. 2 се определят основните принципи и цели на политическата партия.

(4) Инициативният комитет публикува най-малко в един национален ежедневник учредителната декларация и открива подписка за набиране на членове-учредители.

Чл. 11. (1) Всеки български гражданин с избирателни права може да се присъедини към подписката чрез саморъчно попълнена и подписана декларация за индивидуално членство по образец, утвърден от инициативния комитет, до провеждането на учредителното събрание.

(2) С декларацията по ал. 1 гражданинът изразява личната си воля за членство в политическата партия и декларира, че приема основните принципи и цели на политическата партия от учредителната декларация и че не членува в друга политическа партия.

(3) Декларация по ал. 1 подписват и членовете на инициативния комитет.

Чл. 12. (1) Политическа партия се образува на учредително събрание, което се провежда в срок до три месеца от датата на приемане на учредителната декларация.

(2) Учредителното събрание на политическата партия е законно, ако на него присъстват най-малко 500 български граждани, подписали декларация по чл. 11.

Чл. 13. (1) Учредителното събрание на политическата партия приема устав на политическата партия с най-малко 500 учредители.

(2) Учредителното събрание избира ръководни и контролни органи на политическата партия съгласно приетия устав.

Чл. 14. (1) Уставът на политическата партия съдържа:

1. наименованието на политическата партия и нейните символи;

2. седалището и адреса на управление;

3. целите и начините за постигането им;

4. ръководните и контролните органи;

5. правилата относно представителството на политическата партия;

6. реда за свикване, избиране и освобождаване на ръководните и контролните органи и техните правомощия;

7. реда за възникване и прекратяване на членството;

8. правата и задълженията на членовете;

9. правилата за създаване на партийни структури и техните права и задължения;

10. правилата за определяне размера на членския внос;

11. правилата за набиране и разходване на средства и за разпореждане с партийно имущество;

12. условията и реда за прекратяване на политическата партия.

(2) Не се допуска повтаряне на наименованието или абревиатурата на друга партия, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци.

Чл. 15. (1) Политическата партия се регистрира в регистър на политическите партии в Софийския градски съд.

(2) Политическата партия се регистрира в съда по писмена молба от органа на партията, който съгласно устава я представлява, подадена в срок до три месеца от датата на провеждане на учредителното събрание.

(3) За регистрация политическите партии са длъжни да представят в съда:

1. учредителна декларация;

2. протокол от учредителното събрание;

3. устав на партията;

4. списък, съдържащ трите имена, ЕГН, постоянен адрес и саморъчен подпис на не по-малко от 500 членове - учредители на партията, български граждани с избирателни права;

5. декларации за индивидуално членство по чл. 11;

6. нотариално заверени образци от подписите на представляващите политическата партия;

7. списък, съдържащ трите имена, ЕГН и постоянен адрес на не по-малко от 5000 членове;

8. нотариално заверена декларация от ръководството на политическата партия за автентичността на документите по т. 3, 4 и 7;

9. удостоверение за уникалност на името.

(4) Документът по ал. 3, т. 9 се издава от Софийския градски съд по ред, определен от него.

Чл. 16. В едномесечен срок от подаването на молбата по чл. 15, ал. 2 Софийският градски съд в открито заседание с призоваване на молителя и при участие на прокурор разглежда молбата по реда на Гражданския процесуален кодекс, като се произнася с решение в 14-дневен срок от заседанието.

Чл. 17. (1) В регистъра на Софийския градски съд се вписват следните обстоятелства:

1. наименованието на политическата партия;

2. седалището и адресът на управление;

3. уставът на политическата партия;

4. имената на членовете на ръководните и контролните органи на политическата партия;

5. имената на лицата, които съгласно устава представляват политическата партия;

6. прекратяването на политическата партия;

7. имената, съответно наименованието и адресът на ликвидаторите;

8. настъпилите промени в обстоятелствата по т. 1 - 7.

(2) Вписванията се извършват при условията и по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 18. (1) Решението или отказът за съдебна регистрация подлежи на обжалване или протест пред Върховния касационен съд по реда на Гражданския процесуален кодекс в 7-дневен срок от узнаване на съдебното решение.

(2) В 14-дневен срок от подаване на жалбата или протеста по ал. 1 Върховният касационен съд се произнася с решение, което е окончателно.

(3) Софийският градски съд в 7-дневен срок от влизане в сила на решението за регистрация вписва политическата партия в регистъра на политическите партии.

(4) Политическата партия придобива качество на юридическо лице от деня на вписването на политическата партия в регистъра на политическите партии в Софийския градски съд.

Чл. 19. Решението на съда за вписване на политическата партия в регистъра се обнародва в "Държавен вестник" в 7-дневен срок от представянето му.

Чл. 20. (1) Политическите партии могат да създават свои местни структури на териториален или тематичен принцип и по местоживеене.

(2) Политическите партии могат да създават свои младежки, женски и други организации.

(3) Политическите партии не могат да създават свои структури по месторабота в търговски дружества, кооперации, еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел и религиозни институции, в държавни, областни или общински администрации, както и да се намесват в управлението и дейността им.

(4) Политическите партии не могат да създават детско-юношески структури, обединяващи лица под 18-годишна възраст, религиозни и военизирани структури.

 

 

 

Глава трета.

ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА

 

Чл. 21. Дейността на политическите партии се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия.

Чл. 22. (1) Политическите партии не могат да извършват стопанска дейност.

(2) Политическите партии нямат право да учредяват и да участват в търговски дружества и кооперации.

Чл. 23. (1) Собствените приходи на политическите партии са приходите от:

1. членски внос;

2. собствени недвижими имоти;

3. дарения и завещания от физически лица;

4. дарения от юридически лица;

5. лихви по парични депозити в банки;

6. издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание.

(2) Собствени приходи на политическата партия са и приходи от фондонабиращи мероприятия.

(3) Политическите партии могат да ползват заеми от банки в размер до две трети от отчетените в Сметната палата приходи за предходната календарна година.

(4) В приходите по ал. 3 се включват държавната субсидия и приходите по ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6 и по ал. 2.

(5) Непаричните приходи по ал. 1 и 2 се оценяват по справедлива пазарна цена съгласно Закона за счетоводството.

Чл. 24. Политическите партии не могат да получават:

1. анонимни дарения;

2. дарения от едно и също физическо лице, когато са над 10 000 лв. в рамките на една календарна година;

3. дарения от едно и също юридическо лице, когато са над 30 000 лв. в рамките на една календарна година;

4. средства от търговски дружества с над 5 на сто държавно или общинско участие или от свързани с тях лица, както и от държавни и общински предприятия;

5. средства от изпълнители по договор за обществена поръчка или от юридически лица в процедура по приватизация;

6. средства от организатори на хазартни игри;

7. средства от религиозни институции или от юридически лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза;

8. средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

Чл. 25. (1) Държавната субсидия се отпуска ежегодно от централния бюджет за финансиране на политически партии или коалиции, които притежават законна регистрация и имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители, за да образуват такава.

(2) Общата сума, предвидена в бюджета, се разпределя пропорционално на броя на народните представители от всяка партия или коалиция по ал. 1.

(3) За коалициите, представени в Народното събрание, общата сума по ал. 2 се разпределя между съставящите ги партии пропорционално на броя на народните представители на всяка една от тях.

(4) Когато партия участва и в състава на коалиция, тя получава държавната субсидия само като член на коалицията.

Чл. 26. Държавна субсидия се отпуска ежегодно и на партиите, които не са представени в Народното събрание, но са получили не по-малко от едно на сто от всички действителни гласове на последните парламентарни избори.

Чл. 27. (1) Общата сума, предвидена за субсидиране на политическите партии и коалиции, се определя ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България в зависимост от броя на получените действителни гласове на последните парламентарни избори, като за един получен глас се предвижда субсидия в размер 1 на сто от минималната работна заплата за страната за текущата календарна година.

(2) Начинът за предоставянето на средствата за субсидиране на партиите и коалициите се определя от министъра на финансите.

Чл. 28. (1) Всяка политическа партия получава своята част от годишната държавна субсидия на четири части, платими съответно до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 20 декември на съответната година.

(2) Получената държавна субсидия не може да се предоставя за обезпечение на вземания на трети лица.

Чл. 29. Политическите партии разходват средствата си за подготовка и участие в избори, за осигуряване работата на партийните структури, за организационни разходи по провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността на партията разходи.

Чл. 30. (1) Всяка партия определя конкретно лице или лица, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията.

(2) Политическата партия представя в Сметната палата в срок до 30 дни от съдебната си регистрация имената и длъжностите на лицата по ал. 1, а при промяна в лицата - в 7-дневен срок от извършване на промяната.

Чл. 31. (1) Държавата и общините предоставят под наем на политическите партии, които имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители да образуват такава, помещения за осъществяване на тяхната дейност.

(2) Помещения по ал. 1 могат да се предоставят и на партии, получили над едно на сто от действително подадените гласове на последните парламентарни избори.

(3) Предоставянето на помещения на политически партии се извършва съгласно Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.

Чл. 32. (1) Наемът на предоставените помещения е в размер на амортизационните отчисления, като към тях се добавят и експлоатационните разходи, ако има такива.

(2) (изм. доп. ДВ бр. 102/2005 г.) Предоставените помещения на политически партии не могат да се преотдават под наем, да се преотстъпват за ползване, както и да се ползват съвместно по договор с трети лица освен когато подпомагат дейността на партията и се запазва основното им предназначение.

(3) Наемните правоотношения се прекратяват поради неплащане на наемната цена за повече от три месеца, поради системното й неплащане в срок или при нарушение на ал. 2.

 

 

 

Глава четвърта.

ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

 

Чл. 33. (1) Финансовият контрол върху дейността на политическите партии и управлението на предоставеното им имущество се осъществява от Сметната палата.

(2) Политическите партии прилагат двустранно счетоводно записване съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството.

Чл. 34. (1) Политическите партии изготвят финансов отчет за предходната календарна година, включващ информация за централното управление и регионалните структури, съгласно изискванията на чл. 26 от Закона за счетоводството и на Националния счетоводен стандарт за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Финансовите отчети по ал. 1 подлежат на независим финансов одит и заверка от независим финансов одитор. Независим финансов одитор не може да бъде лице, което е член на политическата партия или получава възнаграждение от нея под каквато и да е форма.

(3) Разходите за одита и заверката на финансовите отчети са за сметка на съответната политическа партия.

(4) До 31 март на текущата година политическите партии представят на Сметната палата заверените финансови отчети. Към отчетите се прилагат списъци на дарителите и размерът на даренията по чл. 23, ал. 1, т. 3 и 4, както и списъци на търговските дружества с под 5 на сто държавно или общинско участие, предоставили средства на съответната партия.

(5) Сметната палата публикува в служебния бюлетин и Интернет страницата си в срок до 15 април на текущата година наименованията на партиите, които не са подали отчети в срока по ал. 4.

Чл. 35. (1) Сметната палата в 6-месечен срок от получаване на финансовите отчети извършва одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество за тяхното съответствие с изискванията на този закон и Закона за счетоводството.

(2) Сметната палата публикува в служебния бюлетин и Интернет страницата си доклада за резултатите от одитите по ал. 1 в срок до един месец от тяхното приключване.

Чл. 36. (1) При непредставяне или непредставяне в срок на финансовите отчети в Сметната палата политическите партии губят правото си на държавна субсидия до произвеждането на следващите избори за народни представители.

(2) При установени от Сметната палата в процеса на одита нарушения при набирането или разходването на средства, при управлението на предоставеното имущество или при финансовата отчетност, когато има достатъчно данни за извършено престъпление, с решение на Сметната палата докладът се изпраща в Софийска градска прокуратура в 7-дневен срок от приемането му.

Чл. 37. Сметната палата издава удостоверение за внесени финансови отчети от датата на регистрация на политическата партия, но за не повече от последните три последователни години, което политическата партия представя пред Централната избирателна комисия при регистриране за участие в избори.

 

 

 

Глава пета.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

 

Чл. 38. Политическата партия се прекратява при:

1. решение за сливане или вливане в друга партия;

2. решение за разделяне на две и повече партии;

3. решение за саморазпускане съгласно устава й;

4. влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата партия е обявена за противоконституционна;

5. разпускане с решение на Софийски градски съд.

Чл. 39. Решенията по чл. 38, т. 1 и 2 се вземат от върховния орган на партията. Това право не може да бъде делегирано на ръководния орган на партията.

Чл. 40. (1) Софийски градски съд постановява разпускане на политическа партия само в случаите, когато:

1. с дейността си нарушава системно изискванията на този закон;

2. дейността й противоречи на разпоредбите на Конституцията;

3. повече от пет години от последната й съдебна регистрация не е участвала в избори за народни представители, за президент и вицепрезидент или за общински съветници и кметове.

(2) Решението на съда по ал. 1 се постановява по иск на прокурора.

Чл. 41. (1) Решението на Софийски градски съд по чл. 40 подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд по реда на Гражданския процесуален кодекс в 14-дневен срок от узнаване на съдебното решение.

(2) Върховният касационен съд се произнася в 14-дневен срок с решение, което е окончателно и не подлежи на отмяна по чл. 231 от Гражданския процесуален кодекс.

(3) Решението за прекратяване на политическа партия се вписва в регистъра на Софийския градски съд и в 7-дневен срок от вписването се обнародва в "Държавен вестник".

Чл. 42. (1) При прекратяване на политическа партия по чл. 38, т. 1 - 3 съответният орган определя начина на разпореждане с имуществото й.

(2) При прекратяване на политическа партия по чл. 38, т. 4 и 5 имуществото й преминава в полза на държавата. Държавата отговаря за задълженията на прекратената партия до размера на полученото имущество.

 

 

 

Глава шеста.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 43. (1) Лице от ръководен орган на политическа партия или лице по чл. 30, което извърши нарушение на изискванията за набиране и разходване на средства, за управление на предоставеното имущество и за финансова отчетност по този закон, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв.

(2) Лице от ръководен орган на политическа партия или лице по чл. 30, което не представи списъци на дарителите по чл. 23, ал. 1, т. 3 или 4 или списъци за търговските дружества с под 5 на сто държавно или общинско участие, предоставили средства на съответната политическа партия, или възпрепятства извършването на одит от Сметната палата, се наказва с глоба в размер от 1000 до 2000 лв.

(3) Получените средства и имущества в нарушение на този закон се отнемат в полза на държавата.

Чл. 44. (1) Актовете за констатиране на нарушенията по чл. 43 се съставят от длъжностните лица, упълномощени от председателя на Сметната палата.

(2) Наказателните постановления се издават от председателя на Сметната палата.

(3) Съставянето на актове, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 45. (1) Кмет или областен управител, който не изпълни задължение, произтичащо от съдебно решение за отмяна на отказ за предоставяне на помещение на политическа партия, се наказва с глоба за неизпълнение в размер от 500 до 1500 лв. от съответния съд.

(2) При повторно нарушение глобата е от 5000 до 10 000 лв.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "анонимни дарения" са дарения, при които самоличността или фирмата на дарителя са запазени в тайна по отношение на трети лица;

2. "средства" са всички парични или непарични средства, предоставени на политическа партия въз основа на възмездна или безвъзмездна сделка;

3. "фондонабиращи мероприятия" са дейности по набиране на средства въз основа на възмездна или безвъзмездна сделка, под формата на пари, услуги или техническо оборудване в полза на политическа партия;

4. "финансов отчет" е годишен финансов отчет по смисъла на Закона за счетоводството;

5. "независим финансов одитор" е регистриран одитор по смисъла на Закона за независимия финансов одит;

6. "свързани лица" са търговски дружества или юридически лица с нестопанска цел, в които като съдружници, съответно като членове участват търговски дружества с над 5 на сто държавно или общинско участие.

 

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 

§ 2. За неуредените в закона въпроси се прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел.

§ 3. Законът за политическите партии (обн., ДВ, бр. 30 от 2001 г.; изм., бр. 103 от 2003 г.) се отменя.

§ 4. (1) (изм. доп. ДВ бр. 102/2005 г.) Регистрираните към датата на влизане в сила на този закон политически партии в срок до 30 юни 2006 г. привеждат уставите си в съответствие с изискванията на този закон.

(2) Започнатите производства по регистрация на политически партии преди влизането в сила на закона се прекратяват.

(3) Политическите партии, които са регистрирани чрез повтаряне на наименованието или абревиатурата на друга партия, регистрирана преди тях, както и чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци, се пререгистрират с друго наименование при условията и по реда на този закон в срока по ал. 1.

(4) В случаите по ал. 3, при неподаване в срок на документи за пререгистрация, политическата партия се прекратява от съда по искане на прокурор, а при влязъл в сила отказ за пререгистрация - се заличава служебно от съда.

(5) Областните управители и кметовете на общини прекратяват договорите за наем на помещения - държавна или общинска собственост, сключени с политически партии, прекратени по ал. 4, в едномесечен срок от прекратяването.

§ 5. В срок 6 месеца от влизането в сила на закона областните управители и кметовете на общини прекратяват договорите за наем на помещения - държавна и общинска собственост, сключени с политически партии, които не са регистрирали кандидати в последните избори за народни представители, проведени на 17 юни 2001 г., или са получили под едно на сто от гласовете при две поредни участия в избори за народни представители, за президент и вицепрезидент или за общински съветници и кметове.

§ 6. В Закона за избиране на народни представители (обн., ДВ, бр. 37 от 2001 г., бр. 44 от 2001 г. - Решение № 8 на Конституционния съд от 2001 г., изм., бр. 45 от 2002 г.) в чл. 50, ал. 3 се създава т. 3:

"3. удостоверение от Сметната палата за своевременно внесени финансови отчети за последните три години."

§ 7. В Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката (обн., ДВ, бр. 82 от 1991 г.; изм., бр. 98 от 1991 г., бр. 44 от 1996 г., бр. 59 от 1998 г., бр. 24, 80 и 90 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г.) в чл. 6, ал. 1 се създава т. 5:

"5. удостоверение от Сметната палата за своевременно внесени финансови отчети на партията или коалицията за последните три години."

§ 8. В Закона за местните избори (обн., ДВ, бр. 66 от 1995 г.; попр., бр. 68 от 1995 г., бр. 85 от 1995 г. - Решение № 15 на Конституционния съд от 1995 г., изм., бр. 33 от 1996 г., бр. 22 от 1997 г. - Решение № 4 на Конституционния съд от 1997 г., изм., бр. 11 и 59 от 1998 г., бр. 69 и 85 от 1999 г., бр. 29 от 2000 г., бр. 24 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 69 и 93 от 2003 г.) в чл. 40 ал. 2 се изменя така:

"(2) Партиите представят препис от съдебното решение, с което са регистрирани, както и удостоверение от Сметната палата за своевременно внесени финансови отчети за последните три години. Когато партии участват в коалиция, препис от съдебното решение и удостоверение от Сметната палата се представят за всяка от тях. Партийните коалиции представят решението за своето образуване, подписано от ръководствата на съответните партии, образец от подписите на лицата, които ги представляват, и образец от печата на коалицията, ако има такъв."

§ 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 18 декември 2004 г. и на 23 март 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Председател на Народното събрание: Борислав Великов

 

3919