У С Т А В

НА СЪЮЗА НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА”

ГЛАВА   ПЪРВА:


ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

             Чл. 1/1/ Съюзът на патриотичните сили „ЗАЩИТА” е правоприемник на Съюза на патриотичните сили и воините от запаса „ЗАЩИТА”, регистриран с Решение № на СГС ф.д.13295/1998г.

            Чл.2/1/ Съюзът  на  патриотичните сили „ЗАЩИТА” – /СПС „ЗАЩИТА”/ е политическа организация на български граждани,обединени от идеята за изграждане на общество, основано на принципите за свобода на личността , справедливост и равенство пред Закона, за постигане на икономически и духовен просперитет на нацията и защита на нейните интереси.
                  /2/СПС „ЗАЩИТА”е органична част от гражданското общество.Неговата цел е обединяване на българските патриоти в името на националните интереси и ценности.
            Чл.3. СПС „ЗАЩИТА” е юридическо лице, което се представлява от Председателя на Съюза.
            Чл.4.Седалището и адреса на управление на СПС „ЗАЩИТА” е в град София ,ул. „Пиротска”№5,ет.4.
           Чл.5. СПС „ЗАЩИТА” осъществява дейността си с демократични средства в съответствие с Конституцията , действащото законодателство в Република България и този Устав.
           Чл. 6. СПС „ЗАЩИТА” защитава правата и достойнството на българския народ,бори се за икономическия и социален възход на България и за издигане на жизнения стандарт на българските граждани.
                СПС „ЗАЩИТА”постига целите си чрез разпространението на патриотичните идеи и укрепване на националния дух и традиции,на държавността и културната идентичност.
               СПС„ЗАЩИТА” се бори срещу целенасочените деструктивни въздействия върху народа, водещи до духовен и морален упадък.
              СПС „ЗАЩИТА” е за израстване на здраво и способно  поколение , за преодоляване на демографския срив.


                     ГЛАВА  ВТОРА
       ЧЛЕНСТВО, ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ

   Чл.7.Член на СПС „ЗАЩИТА” може да бъде всеки пълнолетен и дееспособен български гражданин , който приема програмата и Устава на партията,работи за постигане на партийните цели  и членува в местен клуб.
      Чл.8/1/Нови членове се приемат от клубовете по места въз основа на писмено заявление до председателя на клуба.Решение за приемане се взема с обикновено мнозинство.
              /2/ Учредителите на СПС „ЗАЩИТА” са негови членове по право.
              /3/.Членовете на СПС „ЗАЩИТА” не могат да членуват в други политически партии.
       Чл.9.Членовете на СПС „ЗАЩИТА” внасят членски внос , чиито размер се определя от Националния съвет.
        Чл. 10. Член на СПС „ЗАЩИТА”,който нарушава Устава  и не изпълнява решенията на ръководните органи ,може да бъде изключен с мотивирано решение , което се взема от събранието на местния клуб, където членува,при явно гласуване с мнозинство от присъстващите.За същите нарушения НС има право да изключва от партията членове на общински и областни ръководства и членове на НС.
      Чл.11.Решението за изключване може да бъде обжалвано в едномесечен срок пред Централната контролна комисия , която се произнася по жалбата на редовно заседание и за резултатите уведомява лицето и клуба.Решението е окончателно.
      Чл.12.Всеки член може да прекрати членството си с писмено заявление до председателя на местния клуб, в който членува.
      За прекратил членството си в СПС „ЗАЩИТА” се счита и всеки , който по неуважителни причини в продължение на една година не участва в мероприятията на партията.
       Чл.13.Всеки член на СПС „ЗАЩИТА” има право :
                /1/ Да участва в разработването и осъществяването на решенията на Съюза;
                /2/ Да избира и да бъде избиран във всички негови органи;
                /3/Да прави запитвания и предложения до всички органи на Съюза,да участва свободно в дискусии и да получава информация за партията;
                 /4/Да ползва защита от страна на Съюза при нарушаване на правата му като гражданин;
          Чл.14.Всеки член на СПС „ЗАЩИТА” е длъжен:
                 /1/ Да спазва Устава на  Съюза;
                 /2/ Да работи за осъществяване Програмата на Съюза, решенията на Конгреса и изборните ръководни органи на Съюза;
                 /3/ Да участва в дейността на Съюза като активно подкрепя организираните от него политически и социални мероприятия;
                 /4/Със своето поведение да допринася за утвърждаване влиянието и авторитета на Съюза в страната и чужбина;
                 /5/ Да плаща редовно членски внос.


   ГЛАВА ТРЕТА
   ОРГАНИЗАЦИОННА  СТРУКТУРА

    Чл.15.Организационната структура на СПС „ЗАЩИТА” се състои от:
              1. Местни клубове;
              2.Клубове в чужбина;
              3.Общински организации;
              4.Областни организации;
              5.Общопартийни ръководни органи: Конгрес, Национален съвет,Централна контролна  комисия, Изпълнително бюро, Председател.
              6.Постоянно действащи местни ръководни органи са :
                
   а/ ръководство на клуб- председател,зам.-председател, касиер  ;
                
   б/общинско ръководство-общински съвет, председател,зам.-председател,секретар,касиер и членове;
     
             в/областно ръководство-областен съвет,председател,зам.-председател,секретар,касиер и членове
          Чл.16/1/ Местен клуб се изгражда на териториален принцип или по интереси в населените места при наличие най-малко на 5 члена.Той действа от името на СПС „ЗАЩИТА” след като се регистрира в Областния съвет на Съюза;
                   /2/ Клубове на СПС „ЗАЩИТА” може да се учредяват и от българите в чужбина.Организациите в чужбина имат статут на местен клуб , ако в тях членуват най-малко трима човека. На територията на една страна те може да формират общо ръководство с ранг на областно ръководство;
                  /3/Основен ръководен орган на местен клуб е общото събрание на клуба, което решава всички въпроси, засягащи живота на клуба в т. ч. :
                      а/избира ръководство на клуба;
                      б/издига кандидати за изборни длъжности за местно самоуправление и местна администрация;
                      в/ изслушва периодично информация на своите членове , избрани в ръководните структури на Съюза и в органите за местно самоуправление;
                       г/одобрява отчета за работата на клуба.
                   /4/ Събранието може да взема решения при условие , че присъстват половината плюс един от членовете на клуба.Решения се вземат :
                        а/ за изключване  на член на Съюза – с явно гласуване  и 2/3 от гласовете на присъстващите;
                        б/ при избор на ръководство на клуба, делегати на общинска ,областна конференция – с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите на събранието;
                        в/във всички останали случаи – с явно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите.
                /5/Най-малко един път на три месеца клубът провежда свое събрание ,културни и други мероприятия.Извънредни събрания се свикват от Председателя на клуба по писмено искане на една трета от членовете.
         Чл.17.Общински организации:
                 /1/ Общинската организация на СПС „ЗАЩИТА”  се изгражда на територията на общината;
                 /2/ Общинската организация се регистрира в Националния съвет на СПС  „ЗАЩИТА”    и има право на  печат ;
                /3/ В София, Пловдив и Варна  се изграждат районни и градски организации.Районните организации в тези градове имат статут на общински , а градските – на областни.
               /4/ Общинската организация е автономна по отношение проблемите в общината.Тя издига кандидатури за местни органи на властта въз основа на предложенията на клубовете и осъществява контакти с органите на властта.
          Чл.18/1/Ръководен орган на общинската организация е конференцията;
                    /2/ Конференцията се свиква от общинския съвет не по-рядко от един път годишно;
                    /3/ Конференцията може да взема решения при условие, че присъстват половината плюс един от избраните делегати;
                   /4/ Извънредна конференция се свиква по искане на 1/3 /една трета / от състава на организацията , заявено пред общинския съвет;
                  /5/ Решенията на общинската конференция са задължителни за местните клубове.
          Чл.19.Конференцията на общинската организация:
                   /1/Избира общински съвет в състав до 11 членове и Контролна комисия до 5 души;
                   /2/ Избира от състава на общинския съвет председател, който ръководи и координира дейността му и представлява СПС ”ЗАЩИТА” пред държавните органи , политически партии и публични структури;
                  /3/Избира от състава на Контролната комисия председател;
                  /4/ Избира делегати за областната конференция на СПС
ЗАЩИТА”  ;
                  /5/ Издига кандидати за изборни длъжности в областните и националните структури.
         Чл.20.Общинският  съвет:
                  /1/  Избира от своя състав зам.-председател,секретар и касиер;
                  /2/ Води картотека на членовете на общинската организация;
                  /3/Организира и ръководи  работата на общинската организация;
                  /4/ Организира изпълнението на решенията на висшестоящите органи на Съюза;
                  /5/ Провежда редовни заседания най-малко един път в месеца.
          Чл.21.Областна организация:
                 /1/ Областни организации на СПС  „ЗАЩИТА” се изграждат на територията на съществуващите области на страната;
                 /2/ Ръководен орган на областната организация е областната конференция, чиито делегати се избират от общинските конференции;
                 /3/ Решенията на областната конференция са задължителни за всички общински организации;
                 /4/ Областната конференция избира с обикновено мнозинство ръководство на областната организация в състав: председател,зам.-председател,секретар,касиер и членове.
                 /5/ Областната конференция избира делегати за конгреса на партията.
         Чл.22.Областният съвет:
                 /1/Организира и ръководи работата на областната организация;
                 /2/ Организира и ръководи предизборната дейност на Съюза за местни избори и при избори за народни представители;
                 /3/ Провежда редовни заседания не по-рядко от един път на тримесечие;
                 /4/ Свиква областна конференция на СПС  „ЗАЩИТА” не по-рядко от един път на две години;
                /5/ Председателят на областната организация представлява СПС  „ЗАЩИТА” пред местните държавни органи и други организации.
          Чл.23.Областният съвет на  СПС  „ЗАЩИТА” има право на печат.
          Чл.24. Конгрес на  СПС  „ЗАЩИТА” :
                  /1/ Конгресът  е върховен орган на Съюза.Редовните конгреси се свикват на 4/четири/ години;
                 /2/  Извънреден Конгрес се свиква:
                       а/ с решение на Националния съвет на Съюза;
                       б/ по искане на 1/3/една трета / от регистрираните делегати на последния конгрес на Съюза;
                /3/ Националният съвет  определя времето,мястото и дневния ред на конгреса;
                /4/  Избраните делегати имат тези функции за целия мандат до следващия конгрес и могат да провеждат сесии на конгреса при необходимост по съответния ред.
           Чл.25.Делегати на конгреса на  СПС  „ЗАЩИТА”  са :
                   /1/Членовете на Националния съвет и на Централната контролна комисия по право;
                   /2/ Избраните от областните конференции делегати по ред, определен от Националния съвет.
            Чл.26./1/Уведомяването на делегатите за конгреса става писмено или по електронен път най-малко един месец преди конгреса.
                       /2/ Конгресът може да заседава ,ако на него присъстват повече от половината избрани делегати.
            Чл.27/1/Конгресът на   СПС „ЗАЩИТА” обсъжда и приема отчета на Националния съвет и Централната контролна комисия на Съюза;
                      /2/Приема,допълва и изменя Устава на Съюза;
                      /3/ Определя основните насоки на дейността на Съюза, изборната и коалиционна политика и парламентарната дейност;
                      /4/ Утвърждава направените разходи през отчетния период;
                      /5/ Избира с явно гласуване /ако не бъде решено друго/ и с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите делегати:
                            а/ председател на  СПС  „ЗАЩИТА“.
                            б/ Национален съвет в състав до 51 членове;Националният съвет може да кооптира нови членове в състава си,но не  повече от 20% от първоначално избраните;
                            в/ членове на ЦКК в състав до 5  души.На първото си заседание ЦКК избира председател;
                       /6/ Приема решение за прекратяване на  СПС  „ЗАЩИТА” ,сливане с други партии с квалифицирано мнозинство -2/3 /две трети/ от гласовете  на присъстващите делегати.
              Чл.28. Национален съвет:
                          /1/ Висш орган на Съюза в периода между конгресите е Националния съвет , който организира и ръководи цялостната дейност на партията;
                          /2/  На първото си заседание след конгреса Националният съвет по предложение на Председателя на партията избира от състава си :Изпълнително бюро  в състав до 9 души, в това число :
                              а/председател-по право председателят на партията, избран от конгреса,който предлага  състава на ИБ и зам.-председателите;  .
                              б/ до 3/трима/ зам.-председатели на партията,като се разпределят така: първи заместник и двама заместници.
                              в/ членове.        
                         /3/свиква редовни и извънредни конгреси на Съюза;
                         /4/ определя размера на членския внос;
                         /5/ определя предизборната стратегия и коалирането на Съюза с други партии ;
                         /6/изключва от СПС  „ЗАЩИТА” членове , които нарушават Устава,включват се в предизборни щабове и листи на други партии и коалиции;
                         /7/утвърждава кандидатурите за народни представители  и представители на Съюза в управлението на страната;
                          /8/ освобождава от състава си свои членове ,които без уважителни причини отсъстват от 3/три/ поредни заседания на Националния съвет;
                          /9/организира международната дейност на СПС „ЗАЩИТА” ;
                         /10/заседава не по-рядко от един път на 6 /шест /месеца;
                         /11/В заседанията на НС може да участва и Председателя на ЦКК с право на съвещателен глас;
                         /12/Избира комисии по различни въпроси.
        Чл.29.Изпълнително бюро:
                         /1/ Ръководи текущата организационна дейност на Съюза за изпълнение решенията на конгреса,НС и собствените решения;
                         /2/ Оказва непосредствена помощ и координира работата на областните организации на Съюза;
                        /3/ утвърждава предложенията за финансови и материални  разходи ;
                         /4/изгражда Централен предизборен щаб и други постоянни и временни помощни органи;
                  /5/организира предизборни кампании;
                  /6/организира и осъществява международната дейност на Съюза;
                  /7/осъществява връзките със средствата за масова информация,координира медийната и пропагандна дейност на Съюза;
                 /8/ заседава не по-малко от един път месечно по предварително уточнен дневен ред;
                 /9/ заседанията на Изпълнителното бюро се ръководят от председателя на Съюза;
               /10/решенията на ИБ се вземат с обикновено мнозинство, а при равен брой гласове-Председателят има право на два гласа.
         Чл.30.Председателят на СПС  „ЗАЩИТА”    :
                 /1/представлява Съюза в страната и чужбина;
                 /2/ осъществява оперативното ръководство на Съюза;
                 /3/ свиква и ръководи заседанията на НС и на ИБ;
                 /4/ при негово трайно отсъствие или при невъзможност да изпълнява задълженията си, след  решение на Националния съвет Първият заместник –председател поема функциите на Председателя.
          Чл.31.Контролни органи:
                  /1/Избраните в Областните и Общински контролни комисии:
                     а/ контролират изпълнението на Устава,Програмата и решенията на Конгреса, на НС и на областните и общински ръководни органи;
                     б/Наблюдават проявите на представителите на Съюза в местните органи за самоуправление;
                     в/правят финансова ревизия на областните и общински организации и за резултата уведомяват ЦКК;
                  /2/ ЦКК:
                       а/контролира изпълнението на Устава,програмните документи на Съюза,от партийните членове,организации и органи;
                       б/извършва ревизия на финансовата дейност на НС и неговите органи.
                   /3/ Председателят на ЦКК и Председателите на общински и областни контролни комисии имат право да участват в заседанията на съответните съвети и имат право на съвещателен глас.

        ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА
        ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
     Чл.32.Набиране на средства:
              /1/Съюзът набира парични и материални средства за дейността си по разрешените от Закона начини:
                   а/членски внос;
                   б/дарения и завещания от физически лица;
                   в/дарения от юридически лица;
                   г/субсидии от държавния бюджет.
              /2/ изразходването на средствата се извършва по решение на ИБ, а текущи дребни разходи-с решение на председателя.Титуляр на банковата сметка на СПС „ЗАЩИТА” е председателят на партията и регистриран спесимен на Първия заместник- председател.
              /3/ ежегодно съгласно Закона за политическите партии се съставя отчет за приходите и разходите и се представя в Сметната палата.

        ГЛАВА   ПЕТА
 
       Чл. 33.Символът на СПС  „ЗАЩИТА” е орел с разперени криле и името на Съюза на патриотичните сили „ЗАЩИТА”.
       Чл.34.Знамето на СПС  „ЗАЩИТА” е сребристо на цвят , в средата на което е поставен символа.

        ГЛАВА ШЕСТА

              Чл.35.СПС „ЗАЩИТА” прекратява дейността си като политическа  партия  по  решение на Конгреса с мнозинство от 2/3 /две трети/  от присъстващите делегати или в случаите,предвидени от ЗПП.     Този Устав е приет на Учредителния конгрес на Съюз „ЗАЩИТА”,проведен през месец декември 1998 година,допълнен и изменен на Втория конгрес , проведен на 11 декември 2005 година и Третия конгрес на партията,проведен на 27.03.2010година.Този Устав е допълнен и изменен и на Четвъртия редовен конгрес на СПС „ЗАЩИТА“,проведен на 21 ноември 2015 година.Този Устав е приет,изменен и  допълнен на Петия редовен конгрес на СПС  „ЗАЩИТА“, проведен на 01.02.2020 г.

 

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}