У С Т А В 

 

НА СЪЮЗА НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА”

 

 

ГЛАВА   ПЪРВА:

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1/1/ Съюзът на патриотичните сили „ЗАЩИТА” е правоприемник на Съюза на патриотичните сили и воините от запаса „ЗАЩИТА”, регистриран с Решение № на СГС ф.д.13295/1998г.

Чл.2/1/ Съюзът  на  патриотичните сили „ЗАЩИТА” – /СПС „ЗАЩИТА”/ е политическа организация на български граждани,обединени от идеята за изграждане на общество, основано на принципите за свобода на личността , справедливост и равенство пред Закона, за постигане на икономически и духовен просперитет на нацията и защита на нейните интереси.

/2/СПС „ЗАЩИТА”е органична част от гражданското общество.Неговата цел е обединяване на българските патриоти в името на националните интереси и ценности.

Чл.3. СПС „ЗАЩИТА” е юридическо лице, което се представлява от Председателя на Съюза.

Чл.4.Седалището и адреса на управление на СПС „ЗАЩИТА” е в град София ,ул. „Пиротска”№5,ет.4.

Чл.5. СПС „ЗАЩИТА” осъществява дейността си с демократични средства в съответствие с Конституцията , действащото законодателство в Република България и този Устав.

Чл. 6. СПС „ЗАЩИТА” защитава правата и достойнството на българския народ,бори се за икономическия и социален възход на България и за издигане на жизнения стандарт на българските граждани. 

СПС „ЗАЩИТА”постига целите си чрез разпространението на патриотичните идеи и укрепване на националния дух и традиции,на държавността и културната идентичност.

СПС„ЗАЩИТА” се бори срещу целенасочените деструктивни въздействия върху народа, водещи до духовен и морален упадък.

СПС „ЗАЩИТА” е за израстване на здраво и способно  поколение , за преодоляване на демографския срив. 

 

 

ГЛАВА  ВТОРА

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл.7.Член на СПС „ЗАЩИТА” може да бъде всеки пълнолетен и дееспособен български гражданин , който приема програмата и Устава на партията,работи за постигане на партийните цели  и членува в местен клуб.

Чл.8/1/Нови членове се приемат от клубовете по места въз основа на писмено заявление до председателя на клуба.Решение за приемане се взема с обикновено мнозинство.

/2/ Учредителите на СПС „ЗАЩИТА” са негови членове по право.

/3/.Членовете на СПС „ЗАЩИТА” не могат да членуват в други политически партии.

Чл.9.Членовете на СПС „ЗАЩИТА” внасят членски внос , чиито размер се определя от Националния съвет.

Чл. 10. Член на СПС „ЗАЩИТА”,който нарушава Устава  и не изпълнява решенията на ръководните органи ,може да бъде изключен с мотивирано решение , което се взема от събранието на местния клуб, където членува,при явно гласуване с мнозинство от присъстващите.За същите нарушения НС има право да изключва от партията членове на общински и областни ръководства и членове на НС.

Чл.11.Решението за изключване може да бъде обжалвано в едномесечен срок пред Централната контролна комисия , която се произнася по жалбата на редовно заседание и за резултатите уведомява лицето и клуба.Решението е окончателно.

Чл.12.Всеки член може да прекрати членството си с писмено заявление до председателя на местния клуб, в който членува.

За прекратил членството си в СПС „ЗАЩИТА” се счита и всеки , който по неуважителни причини в продължение на една година не участва в мероприятията на партията.

Чл.13.Всеки член на СПС „ЗАЩИТА” има право :

/1/ Да участва в разработването и осъществяването на решенията на Съюза;

/2/ Да избира и да бъде избиран във всички негови органи;

/3/Да прави запитвания и предложения до всички органи на Съюза,да участва свободно в дискусии и да получава информация за партията;

/4/Да ползва защита от страна на Съюза при нарушаване на правата му като гражданин;

Чл.14.Всеки член на СПС „ЗАЩИТА” е длъжен:

/1/ Да спазва Устава на  Съюза;

/2/ Да работи за осъществяване Програмата на Съюза, решенията на Конгреса и изборните ръководни органи на Съюза;

/3/ Да участва в дейността на Съюза като активно подкрепя организираните от него политически и социални мероприятия;

/4/Със своето поведение да допринася за утвърждаване влиянието и авторитета на Съюза в страната и чужбина;

/5/ Да плаща редовно членски внос.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ОРГАНИЗАЦИОННА  СТРУКТУРА

 

Чл.15.Организационната структура на СПС „ЗАЩИТА” се състои от:

1. Местни клубове;

2.Клубове в чужбина;

3.Общински организации;

4.Областни организации;

5.Общопартийни ръководни органи: Конгрес, Национален съвет,Централна контролна  комисия, Изпълнително бюро, Председател.

6.Постоянно действащи местни ръководни органи са :

а/ ръководство на клуб- председател,зам.-председател, касиер  ;

б/общинско ръководство-общински съвет, председател,зам.-председател,секретар,касиер и членове;

в/областно ръководство-областен съвет,председател,зам.-председател,секретар,касиер и членове

Чл.16/1/ Местен клуб се изгражда на териториален принцип или по интереси в населените места при наличие най-малко на 5 члена.Той действа от името на СПС „ЗАЩИТА” след като се регистрира в Областния съвет на Съюза;

/2/ Клубове на СПС „ЗАЩИТА” може да се учредяват и от българите в чужбина.Организациите в чужбина имат статут на местен клуб , ако в тях членуват най-малко трима човека. На територията на една страна те може да формират общо ръководство с ранг на областно ръководство;

/3/Основен ръководен орган на местен клуб е общото събрание на клуба, което решава всички въпроси, засягащи живота на клуба в т. ч. :

а/избира ръководство на клуба;

б/издига кандидати за изборни длъжности за местно самоуправление и местна администрация;

в/ изслушва периодично информация на своите членове , избрани в ръководните структури на Съюза и в органите за местно самоуправление;

г/одобрява отчета за работата на клуба.

/4/ Събранието може да взема решения при условие , че присъстват половината плюс един от членовете на клуба.Решения се вземат :

а/ за изключване  на член на Съюза – с явно гласуване  и 2/3 от гласовете на присъстващите;

б/ при избор на ръководство на клуба, делегати на общинска ,областна конференция – с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите на събранието;

в/във всички останали случаи – с явно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите.

/5/Най-малко един път на три месеца клубът провежда свое събрание ,културни и други мероприятия.Извънредни събрания се свикват от Председателя на клуба по писмено искане на една трета от членовете.

Чл.17.Общински организации:

/1/ Общинската организация на СПС „ЗАЩИТА”  се изгражда на територията на общината;

/2/ Общинската организация се регистрира в Националния съвет на СПС  „ЗАЩИТА”    и има право на  печат ;

/3/ В София, Пловдив и Варна  се изграждат районни и градски организации.Районните организации в тези градове имат статут на общински , а градските – на областни.

/4/ Общинската организация е автономна по отношение проблемите в общината.Тя издига кандидатури за местни органи на властта въз основа на предложенията на клубовете и осъществява контакти с органите на властта.

Чл.18/1/Ръководен орган на общинската организация е конференцията;

/2/ Конференцията се свиква от общинския съвет не по-рядко от един път годишно;

/3/ Конференцията може да взема решения при условие, че присъстват половината плюс един от избраните делегати;

/4/ Извънредна конференция се свиква по искане на 1/3 /една трета / от състава на организацията , заявено пред общинския съвет;

/5/ Решенията на общинската конференция са задължителни за местните клубове.

Чл.19.Конференцията на общинската организация:

/1/Избира общински съвет в състав до 11 членове и Контролна комисия до 5 души;

/2/ Избира от състава на общинския съвет председател, който ръководи и координира дейността му и представлява СПС ”ЗАЩИТА” пред държавните органи , политически партии и публични структури;

/3/Избира от състава на Контролната комисия председател;

/4/ Избира делегати за областната конференция на СПС “ЗАЩИТА”  ;

/5/ Издига кандидати за изборни длъжности в областните и националните структури.

Чл.20.Общинският  съвет:

/1/  Избира от своя състав зам.-председател,секретар и касиер;

/2/ Води картотека на членовете на общинската организация;

/3/Организира и ръководи  работата на общинската организация;

/4/ Организира изпълнението на решенията на висшестоящите органи на Съюза;

/5/ Провежда редовни заседания най-малко един път в месеца.

Чл.21.Областна организация:

/1/ Областни организации на СПС  „ЗАЩИТА” се изграждат на територията на съществуващите области на страната;

/2/ Ръководен орган на областната организация е областната конференция, чиито делегати се избират от общинските конференции;

/3/ Решенията на областната конференция са задължителни за всички общински организации;

/4/ Областната конференция избира с обикновено мнозинство ръководство на областната организация в състав: председател,зам.-председател,секретар,касиер и членове.

/5/ Областната конференция избира делегати за конгреса на партията.

Чл.22.Областният съвет:

/1/Организира и ръководи работата на областната организация;

/2/ Организира и ръководи предизборната дейност на Съюза за местни избори и при избори за народни представители;

/3/ Провежда редовни заседания не по-рядко от един път на тримесечие;

/4/ Свиква областна конференция на СПС  „ЗАЩИТА” не по-рядко от един път на две години;

/5/ Председателят на областната организация представлява СПС  „ЗАЩИТА” пред местните държавни органи и други организации.

Чл.23.Областният съвет на  СПС  „ЗАЩИТА” има право на печат.

Чл.24. Конгрес на  СПС  „ЗАЩИТА” :

/1/ Конгресът  е върховен орган на Съюза.Редовните конгреси се свикват на 4/четири/ години;

/2/  Извънреден Конгрес се свиква:

а/ с решение на Националния съвет на Съюза;

б/ по искане на 1/3/една трета / от регистрираните делегати на последния конгрес на Съюза;

/3/ Националният съвет  определя времето,мястото и дневния ред на конгреса;

/4/  Избраните делегати имат тези функции за целия мандат до следващия конгрес и могат да провеждат сесии на конгреса при необходимост по съответния ред.

Чл.25.Делегати на конгреса на  СПС  „ЗАЩИТА”  са :

/1/Членовете на Националния съвет и на Централната контролна комисия по право;

/2/ Избраните от областните конференции делегати по ред, определен от Националния съвет.

Чл.26./1/Уведомяването на делегатите за конгреса става писмено, най-малко един месец преди конгреса.

/2/ Конгресът може да заседава ,ако на него присъстват повече от половината избрани делегати.

Чл.27/1/Конгресът на   СПС „ЗАЩИТА” обсъжда и приема отчета на Националния съвет и Централната контролна комисия на Съюза;

/2/Приема,допълва и изменя Устава на Съюза;

/3/ Определя основните насоки на дейността на Съюза, изборната и коалиционна политика и парламентарната дейност;

/4/ Утвърждава направените разходи през отчетния период;

/5/ Избира с явно гласуване /ако не бъде решено друго/ и с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите делегати:

а/ председател на  СПС  „ЗАЩИТА“и почетен председател/ако постъпи такова предложение и има подходящ кандидат с особени заслуги към СПС“ЗАЩИТА“/;   

б/ Национален съвет в състав до 51 членове;Националният съвет може да кооптира нови членове в състава си,но не  повече от 20% от първоначално избраните;

в/ членове на ЦКК в състав до 5  души.На първото си заседание ЦКК избира председател;

/6/ Приема решение за прекратяване на  СПС  „ЗАЩИТА” ,сливане с други партии с квалифицирано мнозинство -2/3 /две трети/ от гласовете  на присъстващите делегати.

Чл.28. Национален съвет:

/1/ Висш орган на Съюза в периода между конгресите е Националния съвет , който организира и ръководи цялостната дейност на партията;

/2/  На първото си заседание след конгреса Националният съвет по предложение на Председателя на партията избира от състава си :Изпълнително бюро  в състав до 9 души, в това число :

а/председател-по право председателят на партията, избран от конгреса,който предлага  състава на ИБ и зам.-председателите;  .

б/ до 3/трима/ зам.-председатели на партията,;

в/ членове.         

/3/свиква редовни и извънредни конгреси на Съюза;

/4/ определя размера на членския внос;

/5/ определя предизборната стратегия и коалирането на Съюза с други партии ;

/6/изключва от СПС  „ЗАЩИТА” членове , които нарушават Устава,включват се в предизборни щабове и листи на други партии и коалиции;

/7/утвърждава кандидатурите за народни представители  и представители на Съюза в управлението на страната;

/8/ освобождава от състава си свои членове ,които без уважителни причини отсъстват от 3/три/ поредни заседания на Националния съвет;

/9/организира международната дейност на СПС „ЗАЩИТА” ;

/10/заседава не по-рядко от един път на 6 /шест /месеца;

/11/В заседанията на НС може да участва и Председателя на ЦКК с право на съвещателен глас;

/12/Избира комисии по различни въпроси.

Чл.29.Изпълнително бюро:

/1/ Ръководи текущата организационна дейност на Съюза за изпълнение решенията на конгреса,НС и собствените решения;

/2/ Оказва непосредствена помощ и координира работата на областните организации на Съюза;

/3/ утвърждава предложенията за финансови и материални  разходи ;

/4/изгражда Централен предизборен щаб и други постоянни и временни помощни органи;

/5/организира предизборни кампании;

/6/организира и осъществява международната дейност на Съюза;

/7/осъществява връзките със средствата за масова информация,координира медийната и пропагандна дейност на Съюза;

/8/ заседава не по-малко от един път месечно по предварително уточнен дневен ред;

/9/ заседанията на Изпълнителното бюро се ръководят от председателя на Съюза;

/10/решенията на ИБ се вземат с обикновено мнозинство, а при равен брой гласове-Председателят има право на два гласа.

Чл.30.Председателят на СПС  „ЗАЩИТА”    :

/1/представлява Съюза в страната и чужбина;

/2/ осъществява оперативното ръководство на Съюза;

/3/ свиква и ръководи заседанията на НС и на ИБ;

/4/ при негово отсъствие или при затруднение да изпълнява задълженията си, той определя свой заместник.

Чл.31.Контролни органи:

/1/Избраните в Областните и Общински контролни комисии:

а/ контролират изпълнението на Устава,Програмата и решенията на Конгреса, на НС и на областните и общински ръководни органи;

б/Наблюдават проявите на представителите на Съюза в местните органи за самоуправление;

в/правят финансова ревизия на областните и общински организации и за резултата уведомяват ЦКК;

/2/ ЦКК:

а/контролира изпълнението на Устава,програмните документи на Съюза,от партийните членове,организации и органи;

б/извършва ревизия на финансовата дейност на НС и неговите органи.

/3/ Председателят на ЦКК и Председателите на общински и областни контролни комисии имат право да участват в заседанията на съответните съвети и имат право на съвещателен глас.

 

ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА

ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 

Чл.32.Набиране на средства:

/1/Съюзът набира парични и материални средства за дейността си по разрешените от Закона начини:

а/членски внос;

б/дарения и завещания от физически лица;

в/дарения от юридически лица;

г/субсидии от държавния бюджет.

/2/ изразходването на средствата се извършва по решение на ИБ, а текущи дребни разходи-с решение на председателя.Титуляр на банковата сметка на СПС „ЗАЩИТА” е председателя на партията.

/3/ ежегодно съгласно Закона за политическите партии се съставя отчет за приходите и разходите и се представя в Сметната палата.

 

ГЛАВА   ПЕТА 

 

Чл. 33.Символът на СПС  „ЗАЩИТА” е орел с разперени криле и името на Съюза на патриотичните сили „ЗАЩИТА”.

Чл.34.Знамето на СПС  „ЗАЩИТА” е сребристо на цвят , в средата на което е поставен символа.

 

ГЛАВА ШЕСТА

 

Чл.35.СПС „ЗАЩИТА” прекратява дейността си като политическа  партия  по  решение на Конгреса с мнозинство от 2/3 /две трети/  от присъстващите делегати или в случаите,предвидени от ЗПП.

 

Този Устав е приет на Учредителния конгрес на Съюз „ЗАЩИТА”,проведен през месец декември 1998 година,допълнен и изменен на Втория конгрес , проведен на 11 декември 2005 година и Третия конгрес на партията,проведен на 27.03.2010година.Този Устав е допълнен и изменен и на Четвъртия редовен конгрес на СПС „ЗАЩИТА“,проведен на 21 ноември 2015 година.